Naam Positie Instituut
Drs. F.R. Ramsaransing AIOS & PhD-kandidaat GGzE & TU/e
Ir. J. Pilmeyer PhD-kandidaat TU/e
Prof. Dr. A.P. Aldenkamp Hoogleraar & Klinisch neuropsycholoog TU/e, MUMC & Kempenhaeghe
Dr. Ir. S. Zinger Universitair Hoofddocent TU/e
Prof. Dr. Ir. M. Breeuwer Hoogleraar TU/e
Dr. Ir. M. Matters Director New Business Development and Strategy Philips
Dr. W. Huijbers Senior Neurological Scientist Philips
Dr. J.F.A. Jansen Universitair Hoofddocent MUMC & TU/e
Dr. Ir. R.M.J.N. Lamerichs Senior Investigator Philips
I. de Weert Onderzoeksassistente TU/e
J. van Rijsingen Onderzoeksassistente TU/e
B. Remmers Onderzoeksassistente GGzE & TU/e
F. Kandi Medewerker technische analyse TU/e